Experimentální Metody v Mechanice
(verze pro ZS 2019/2020)

Předmět je tematicky členěn na dva okruhy:

1 Okruh: Základy vektorového počtu, projekce vektorů, pojem ortogonální transformace, problém vlastních čísel, diskrétní Fourierova transformace. Cvičení jsou koncipována formou využití nabytých znalostí k řešení konkrétních příkladů na výše uvedená témata prostřednictvím software MATLAB.

2 Okruh: Základy zpracování signálu, tenzometrie, Optické metody - fotoelasticimetrie, nedestruktivní metody (NDT) - zkoušení ultrazvukem, metoda akustické emise, metoda kapilární, metoda magnetická prášková.

Plán cvičení a přednášek

P1 – Úvodní slovo k předmětu Experimentální metody v mechanice, informace ke klasifikaci předmětu, bodovému hodnocení, programům
C1 – Základní pojmy z lineární algebry

P2 – Ortogonální transformace, pojem tenzor
C2 – Seznámení se s Matlabem

P3 – Problém vlastních čísel a jeho následná aplikace v oblasti mechaniky
C3 – Seznámení se s Matlabem II, praktikum

P4 – Problém vlastních čísel a jeho následná aplikace v oblasti mechaniky II
C4 – Praktické početní příklady v prostředí software Matlab

P5 – Fourierovy řady – teorie
C5 – Fourierovy řady – praktikum

P6 – Diskrétní Fourierova transformace - teorie
C6 – Diskrétní Fourierova transformace - praktikum

P7Tenzometrie - druhy tenzometrů, princip měření, Wheatstonův můstek, Základní vlastnosti, způsoby zapojení, vliv provozních podmínek
C7 – Tenzometrie – praktikum

P8Optické metody – Klasické optické metody (Fotoelasticimetrie)
C8 – Optické metody – praktikum (stanovení konstanty optické citlivosti)

P9Základy zpracování signálu
C9 – Základy zpracování signálu - praktikum

10PNDT metody – Ultrazvuková metoda
10C – NDT metody – praktikum (stanovení materiálových charakteristik s využitím dvou fundamentálních vlnových módů)

11PNDT metody - Metoda akustické emise – základní pojmy, princip metody
11C – NDT metody - Metoda akustické emise – praktikum (stanovení grupové rychlosti vybraných módů Lambovy vlny)

12PNDT metody - Metoda akustické emise – problematika šíření vlny v materiálu, disperze pulzu, lokalizace zdrojů AE
12C – NDT metody - Metoda akustické emise – praktikum (lineární a planární lokalizace zdrojů AE)

P13+C13 – Exkurze

P14+C14 – Závěrečný testZadání programu č.1 - Vlastní čísla (Pozn.: Funkce graph3D je umístěna v "Souborech")
Zadání programu č.1 - Vlastní čísla (Dálkové studium)
Zadání programu č.2 - Tenzometrie
Zadání programu č.3 - Využití UT pro identifikaci mat. parametrů
Zadání programu č.4 - Exp. stanovení grupové rychlosti A0/S0 módu Lambovy vlny
(Pozn.: Veškeré doprovodné soubory k programu č. 4 jsou umístěny v "Souborech")
Zadání programu č.5 - Konstrukce útlumové křivky

Soubory