Experimentální Metody v Mechanice
(verze pro ZS 2019/2020)

Předmět je tematicky členěn na dva okruhy:

1 Okruh: Základy vektorového počtu, projekce vektorů, pojem ortogonální transformace, problém vlastních čísel, diskrétní Fourierova transformace. Cvičení jsou koncipována formou využití nabytých znalostí k řešení konkrétních příkladů na výše uvedená témata prostřednictvím software MATLAB.

2 Okruh: Základy zpracování signálu, tenzometrie, Optické metody - fotoelasticimetrie, nedestruktivní metody (NDT) - zkoušení ultrazvukem, metoda akustické emise, metoda kapilární, metoda magnetická prášková.

Plán cvičení a přednášek

P1 – Úvodní slovo k předmětu Experimentální metody v mechanice, informace ke klasifikaci předmětu, bodovému hodnocení, programům
C1 – Základní pojmy z lineární algebry

P2 – Ortogonální transformace, pojem tenzor
C2 – Seznámení se s Matlabem

P3 – Skalární a vektorové pole
C3 – Seznámení se s Matlabem II, praktikum

P4 – Problém vlastních čísel a jeho následná aplikace v oblasti mechaniky
C4 – Praktické početní příklady v prostředí software Matlab

P5 – Diskrétní Fourierova transformace – teorie
C5 – Teorie DFT (dokončení), praktická aplikace na příkladu (Matlab)

P6 – Základy zpracování signálu
C6 – Praktikum

P7 – Tenzometrie - druhy tenzometrů, princip měření, Wheatstonův můstek, Základní vlastnosti, způsoby zapojení, vliv provozních podmínek
C7 – Tenzometrie – praktikum (statické a dynamické měření)

P8 – Optické metody – Klasické optické metody (Fotoelasticimetrie)
C8 – Optické metody – praktikum (stanovení konstanty optické citlivosti)

P9 – NDT metody - Kapilární metoda, magnetická prášková metoda
C9 – NDT metody praktikum – PT, MT (bílé světlo + UV světlo)

10P – NDT metody – Ultrazvuková metoda
10C – NDT metody – praktikum (stanovení materiálových charakteristik s využitím dvou fundamentálních vlnových módů)

11P – NDT metody - Metoda akustické emise – základní pojmy, princip metody
11C – NDT metody - Metoda akustické emise – praktikum (lineární lokalizace, útlumová křivka)

12P – NDT metody - Metoda akustické emise – základní pojmy, princip metody
12C – NDT metody - Metoda akustické emise – praktikum (planární lokalizace)

P13+C13 – Exkurze

P14+C14 – Závěrečný testZadání programu č.1 (Pozn.: Funkce graph3D je umístěna v "Souborech")

Soubory